Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 35,20 m2

Przetargi

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń w Grudziądzu

przy ul. Kulerskiego 6a

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG

na ustanowienie prawa i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

 

 

 1. Lokal mieszkalny nr 8 jest położony jest na II piętrze budynku wielorodzinnego w Grudziądzu przy Sosnkowskiego 17. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi – 35,20 m2. Lokal obecnie jest niezamieszkały, składa się z pokoju, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju oraz pomieszczenia przynależnego – piwnicy
  o powierzchni 3,90 m2. Ilość udziałów w części wspólnej nieruchomości wynosi 3910/330000.
 2. Przetarg będzie miał formę licytacji ustnej i odbędzie się w dniu 11.05.2021 r. o godz. 1200.
 3. Miejsce przetargu siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń w Grudziądzu przy ul. Kulerskiego 6a.
 4. Oszacowana wartość rynkowa lokalu wynosi 160.000,00 zł, a cena wywoławcza wynosi 100% wartości rynkowej.
 5. Licytant przystępujący do przetargu powinien do dnia 10.05.2021 r. wpłacić wadium w wysokości – 16.000,00 zł na konto 86 1020 5040 0000 6402 0023 0250 oraz w dniu przetargu złożyć pisemną ofertę nabycia prawa odrębnej własności lokalu wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu.
 6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 7. Warunkiem ustanowienia prawa i przeniesienia odrębnej własności lokalu jest dokonanie wpłaty wynikającej
  z postępowania przetargowego w terminie 30 dni od terminu przetargu.
 8. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy
  oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają nabywcę.
 9. Do aktu notarialnego przystępują małżonkowie o ile prawo ma należeć do nich obojga.
 10. Akt notarialny sporządzony zostanie u notariusza w ciągu 3 miesięcy od rozstrzygnięcia przetargu.
 11. Uchylenie się od zawarcia umowy o ustanowienie prawa i przeniesienie odrębnej własności lokalu skutkuje przepadkiem wadium na rzecz Spółdzielni.
 12. Lokal można oglądać do dnia 07.05.2021 r. w godz. 800  - 1400  po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
   56-64-260-60.
 13. Szczegółowe informacje dotyczące lokalu są dostępne w siedzibie Spółdzielni lub pod nr tel. 56-64-260-60
  lub na stronie smdm.pl
 14. „Regulamin nabywania od Spółdzielni Mieszkaniowej DOM MARZEŃ w Grudziądzu lokali mieszkalnych
  i użytkowych do ponownego zasiedlenia na warunkach prawa odrębnej własności lokalu” jest dostępny
  na ww. stronie internetowej oraz w siedzibie Spółdzielni.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

NOWOŚĆ! GŁOSOWANIE ON-LINE NAD UCHWAŁAMI DLA WŁAŚCICIELI W WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH

Aktualności

Szanowni Państwo

W związku z brakiem możliwości zorganizowania rocznych zebrań właścicieli lokali we wspólnotach mieszkaniowych udostępniliśmy dla Państwa wygodny i bezpieczny sposób głosowania nad uchwałami. Jest to możliwe poprzez głosowanie za pośrednictwem aplikacji AdaNet po zalogowaniu się przez naszą stronę internetową.

Głosowanie dla poszczególnych wspólnot jest możliwe w terminie od dnia zawiadomienia o "zebraniu" do dnia "zebrania". Szczegółowe informacje na ten temat przekażemy Państwu w zawiadomieniu. Osoby, które już złożyły wniosek o przekazywanie informacji drogą elektroniczną, zawiadomienie otrzymają z adresu efaktura@smdm.pl wraz z projektami uchwał. Osoby, które jeszcze nie złożyły takiego wniosku otrzymają wersję papierową materiałów na zebranie wspólnoty do skrzynek pocztowych.

 

 

 

Ogłoszenie o przetargu TERMOMODERNIZACJA DWÓCH BUDYNKÓW W ŚWIECIU

Przetargi

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dom Marzeń” w Grudziądzu, ul. Kulerskiego 6a, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji dwóch budynków wielorodzinnych po 28 mieszkań każdy wraz z kapitalnym remontem balkonów i dociepleniem przestrzeni stropodachu wg projektu technicznego w Świeciu ul. Polna 8
i Paderewskiego 8f.

Przedmiar robót wraz ze szczegółami warunków przetargu dostępny do pobrania w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom Marzeń” przy ulicy Kulerskiego 6a w Grudziądzu.

Termin składania ofert upływa 22 stycznia 2021 r.
do godz. 14.00.

Kontakt do udzielenia dodatkowych informacji:

56 - 64 – 118 - 61

Kasa nieczynna do odwołania

Aktualności

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń w Grudziądzu informuje, że w związku z pogarszającym się stanem epidemiologicznym w Grudziądzu oraz rozporządzeniami Rządu, w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników administracji, od dnia 02.11.2020 r. KASA w Spółdzielni będzie nieczynna do odwołania. Prosimy o regulowanie należności związanych z opłatami za swoje lokale na konto Spółdzielni nr 86 1020 5040 0000 6402 0023 0250.

Za utrudnienia przepraszamy.

Dostęp do konta opłat on-line eFaktura za mieszkanie

Aktualności

Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność poinformować, że od dnia 26.10.2020 r. zmieniła się funkcjonalność naszego systemu obsługi mieszkańców. Teraz stał się on bardziej przejrzysty i przede wszystkim dostępny w szerszym zakresie dla Państwa w wersji elektronicznej. Dla poprawy jakości świadczenia dla Państwa usług on-line wdrożyliśmy nowy system AdaNet, który zastąpił dotychczasowy AdaWeb.

Poprzez zalogowanie się do aplikacji czynszowej AdaNet jest możliwość podglądu aktualnego salda konta opłat za Państwa lokal mieszkalny lub użytkowy, administrowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową Dom Marzeń. W aplikacji jest również dostęp do wszelkich dokumentów, które na ten stan wpływają (dokumenty naliczeniowe, rozliczeniowe, wpłaty itp.).

Przeglądanie tych danych będzie możliwe po podaniu odpowiedniego loginu (wcześniej w AdaWeb tzw. identyfikatora użytkownika) oraz hasła (w aplikacji AdaWeb konieczne było podanie również adresu email). Hasło dowolnie można zmieniać.

Identyfikator użytkownika oraz hasło startowe będą udostępniane przez pracowników administracji w biurze Spółdzielni przy ul. Kulerskiego 6a w Grudziądzu, po złożeniu stosownego wniosku. 

Korzystanie z aplikacji jest bezpłatne.  Przed aktywowaniem usługi należy wypełnić wniosek (PDF) oraz dostarczyć jego skan na adres biuro@smdm.pl , ewentualnie wersję papierową osobiście lub pocztą do siedziby Spółdzielni.

Aktywacja konta użytkownika nastąpi najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego od zarejestrowania wniosku.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z regulaminem(PDF) korzystania z aplikacji.

Aktywowanie usługi AdaNet jest jednoczesną rezygnacją z wersji papierowej rachunku naliczenia opłat lub faktur za swój lokal, co świadczy o tym jak bardzo jesteście Państwo przyjaźni środowisku. Dzięki takiej usłudze eFakturę otrzymacie Państwo na wskazany adres email.

Walne Zgromadzenie Członków

Aktualności

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za liczne przybycie Państwa na walne zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń, które odbyło się 24 września 2020 r. Pomimo stanu pandemii i szeregu obostrzeń związanych z organizacją zgromadzeń odbyte walne zgromadzenie odbyło się bez zakłóceń. Dołożyliśmy dużej staranności aby dostosować zasad bezpieczeństwa podczas zebrania, Dziękujemy Państwu za przestrzeganie zasad sanitarnych, a członkom komisji skrutacyjnej i prezydium zebrania za sprawne przeprowadzenie obrad oraz wyborów do rady nadzorczej nowych członków na kolejną trzyletnią kadencję.

Informujemy, że w wyniku wyborów do rady nadzorczej zorganizowanych spośród członków zgromadzonych na walnym zgromadzeniu, zgodnie z obowiązującym statutem oraz Regulaminem rady nadzorczej zostało wybranych siedmiu członków Rady, w tym czterech z Grudziądza oraz trzech ze Świecia.

Przewodnicząca walnego zgromadzenia zawiadomił nowo wybranych członków rady nadzorczej o zwołaniu pierwszego posiedzenia w dniu 29.09.2020 r. Posiedzenie to odbyło się, a członkowie wybrali w głosowaniu prezydium rady.

 • Prze­wod­ni­czą­ca Rady - Beata Piechowska
 • Za­stęp­ca Prze­wod­ni­czące­go - Marcin Adamczyk
 • Se­kre­tarz Rady - Dorota Bibik

Człon­ko­wie:

 • Janusz Jakubowski
 • Karbownik Eugeniusz
 • Jarosław Wrzesiński
 • Marcin Zieliński

  

Walne Zgromadzenie w dniu 24-09-2020 r.

Aktualności

Grudziądz, dn. 01.09.2020 r.                  

Zawiadomienie

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń zawiadamia, że w dniu 24.09.2020 r. o godz. 1700 odbędzie się coroczne Walne Zgromadzenie Członków. Jest to Walne Zgromadzenie zwołane wspólnie dla członków Grudziądza i Świecia.

Miejsce Zebrania – Hotel Rad w Grudziądzu, ul. Chełmińska 144 – duża sala konferencyjna. Autobus dla członków ze Świecia wyruszy w dniu 24.09.2020 r. o godz. 1545 spod budynku przy ul. Paderewskiego 8c. Następny przystanek w Świeciu jest przy ul. Polnej 10 odjazd o godz. 1555. Podróżujący autobusem mają obowiązek założenia maseczek ochronnych.

Bilans za 2019 r. wraz z opinią biegłego rewidenta jest wyłożony do wglądu  w biurze Spółdzielni w Grudziądzu. Propozycje uchwał są dostępne w Grudziądzu w siedzibie Spółdzielni oraz w Świeciu pod adresem ul. Polna 10/1. Istnieje możliwość pobrania projektów dokumentów na stronie internetowej Spółdzielni (plik zabezpieczony hasłem). Ze względu na pandemię organizacja zebrania będzie miała charakter zgodny z wszelkimi zasadami bezpieczeństwa. Uczestnicy będą wyposażeni w maseczki ochronne. Odbywać się będzie obowiązkowa dezynfekcja rąk oraz będzie mierzona temperatura ciała. Sala przed zebraniem będzie zdezynfekowana, uczestnicy zebrania będą zajmować miejsca w odpowiedniej odległości od siebie 2 m. Osoby, które nie będą mogły wziąć udziału w zebraniu proszone są o udzielenie pełnomocnictwa – wzór pełnomocnictwa na stronie internetowej SM. Prosimy o liczne przybycie. Zapraszamy.

 

      Zastępca Prezesa Zarządu     Zastępca Prezesa Zarządu        Prezes Zarządu

 

      Aneta Szwaracka                    Arkadiusz Guzowski            Mirosław Zielke

STAN EPIDEMII w Polsce. INFORMACJE DLA KLIENTÓW SM DOM MARZEŃ

Aktualności

Szanowni Państwo!

W związku z ogłoszonym przez Premiera RP stanu epidemii w Polsce, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń podjął działania ograniczające kontakt bezpośredni z klientami zamieszkującymi administrowane nieruchomości. Zostały odwołane wszystkie zaplanowane zebrania wspólnot mieszkaniowych. Niezbędne uchwały są podejmowane w trybie indywidualnego zbierania głosów, bez konieczności bezpośredniego kontaktowania się z zarządem Spółdzielni.

 

Biuro Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń jak i pracownicy są dla Państwa dostępni poprzez kontakt telefoniczny oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej standardowych godzinach pracy pomiędzy 7.00 - 15.00. Kasa od 16-03-2020 r. do odwołania jest nieczynna. Płatności miesięczne za swój lokal można dokonać za pośrednictwem internetu lub w oddziałach Poczty Polskiej lub innych instytucjach finansowych. 

 

Informujemy, że w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa gospodarze budynków co najmniej raz dziennie dezynfekują klamki drzwi zewnętrznych oraz konsole domofonów.

 

Zalecamy, żeby dzieci nie bawiły się w grupach na placach zabaw.

 

 

 

 

Dostępność pracowników biura administracji SM Dom Marzeń oraz zasady przesyłania korespondencji

Aktualności

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w trosce o zdrowie Państwa i naszych pracowników, począwszy od dnia 23.03.2020 r.  biuro administracji Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń zostanie tymczasowo zamknięte. Nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji pod dotychczasowymi numerami telefonów i mailami. Szczegóły w zakładce "Kontakt".

Bezpośredni kontakt i wizyta w naszych biurach jest możliwa jedynie po wcześniejszym umówieniu spotkania.

Gwarantujemy ciągłość wykonywania swojej pracy, w tym wszelkich usług dla członków spółdzielni oraz mieszkańców wspólnot mieszkaniowych.  

W pierwszej kolejności zachęcamy Państwa do kontaktów drogą elektroniczną:

Korespondencja elektroniczna kierowana do naszej administracji:

 • Korespondencję do spółdzielni mogą Państwo przekazać w formie elektronicznej na skrzynkę mailową biuro@smdm.pl lub bezpośrednio do poszczególnych pracowników spółdzielni (wszystkie adresy są dostępne w zakładce "Kontakt")

UWAGA!

W przypadku przesyłania mailem korespondencji zawierającej dane wrażliwe, prosimy o zabezpieczenie jej hasłem. Pracownik spółdzielni, który jest adresatem maila, powinien otrzymać hasło innym kanałem komunikacji, np. SMS-em.

 

 • W przypadku konieczności wystawienia zaświadczenia przez spółdzielnię na wniosek email skan zaświadczenia odeślemy również drogą elektroniczną. W przypadku, gdy oryginał zaświadczenia jest niezbędny formę przekazania niezbędnych dokumentów ustalimy indywidualnie

 

Korespondencja tradycyjna:

W wyjątkowych sytuacjach, gdy kontakt drogą elektroniczną nie jest możliwy, mogą Państwo nadać korespondencję pocztą lub kurierem na adres spółdzielni.
W takiej sytuacji – ze względu na zasady bezpieczeństwa - dokumenty papierowe zostaną poddane kwarantannie na minimum 48 godzin, co może wydłużyć czas rozwiązania Państwa sprawy.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Państwa z naszymi pracownikami drogą telefoniczną.

 

Dane kontaktowe do pracowników Spółdzielni:

Tel. 56-64-260-60

Email: biuro@smdm.pl

 

 

 • Mirosław Zielke Prezes Zarządu
 • Arkadiusz Guzowski Zastępca Prezesa Zarządu
 • Aneta Szwaracka Główna Księgowa, Członek Zarządu
 • Natalia Porowska - Sprzedaż mieszkań, sprawy członkowskie, zaświadczenia, obsługa wspólnot mieszkaniowych
 • Maria Drabiniak - naliczenia opłat lokali spółdzielczych, rozliczenia mediów lokali spółdzielczych, opłaty i deklaracje dot. odpadów komunalnych
 • Sylwia Goralewska - Sekretariat, korespondencja, rozliczenia mediów wspólnot

 

 POZOSTAŁE ALARMOWE NUMERY TELEFONÓW SĄ DOSTĘPNE NA TABLICACH OGŁOSZEŃ W PAŃSTWA KLATKACH SCHODOWYCH.

 

 

MIESZKANIE W CICHEJ I SPOKOJNEJ OKOLICY na NOWYM RZĄDZU

Sprzedaż mieszkań

lokalizacja: ul.Kulerskiego 6
3 pokoje, drugie piętro
pow. 66m²

tel. 792 114 474

MIESZKANIE W CICHEJ I SPOKOJNEJ OKOLICY na NOWYM RZĄDZU - dwustronne, słoneczne z wewnętrznym placem zabaw, ogrodzeniem i parkingiem tylko dla mieszkańców bloku.

Mieszkanie składa się z dwóch osobnych pokoi oraz z salonu z wyjściem na balkon o pow. 10 m2, łazienki z WC, przedpokoju oraz przestronnej, otwartej kuchni.

Do mieszkania przynależy piwnica - 3,4 m².

Wodę ciepłą i zimną oraz ogrzewanie dostarcza sieć miejska.

Mieszkańcy mają dostęp do wózkowni oraz pralni.

Lokalizację cechuje:

 • Szkoła Podstawowa NR 20 (1,3 km),
 • Żłobek i Przedszkole Miejskie (850 m),
 • Niepubliczne Przedszkola: Tom Bombadil i Kraina Marzeń (1,3 km),
 • supermarket Auchan (600 m),
 • sklep osiedlowy (170 m),
 • apteka (450 m),
 • przychodnia lekarska (1 km),
 • odległość od Centrum miasta (ok. 4 km),
 • odległość od A1 (3,5 km),
 • las i tereny zielone,
 • liczne przystanki autobusowe i tramwajowe.

Stan mieszkania: dobry

Cena: 317000

Otodom

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Przetarg na remont balkonów i malowanie elewacji Świecie Polna 10 i 10B

Przetargi

Spółdzielnia Mieszkaniowa Dom Marzeń w Grudziądzu, ul. Kulerskiego 6a, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowego remontu  56 balkonów oraz oczyszczenie i malowanie elewacji wg projektu technicznego na dwóch budynkach 28-rodzinnych w Świeciu ul. Polna 10 i 10B.

Przedmiar robót wraz ze szczegółami warunków przetargu dostępny do pobrania w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń przy ulicy Kulerskiego 6a w Grudziądzu.

Termin składania ofert upływa 07 lutego 2020 r. o godz. 14.00.

Kontakt do udzielenia dodatkowych informacji: 56 - 64 – 118 - 61

Atrakcyjne Mieszkanie 61 m2 4-pokojowe na sprzedaż Nowy Rządz

Mieszkania

Sprzedam mieszkanie (wyodrębniona własność we wspólnocie mieszkaniowej) o powierzchni ok 61 m2 , położone na II piętrze (Nowy Rządz-ul.Froelicha). Mieszkanie posiada 4 pokoje (pokój z aneksem kuchennym o pow 21,60 m2 oraz pokoje 8 m2, 7,20 m2, 11 m2), przedpokój, łazienka z WC oraz balkon.

Kuchnia w zabudowie pod wymiar ze sprzętem AGD (piekarnik, mikrofalówka, zmywarka, płyta indukcyjna). Przedpokój z szafą firmy Komandor, drzwi wewnętrzne firmy Porta oraz zewnętrzne firmy Gerda antywłamaniowe. Łazienka ładnie urządzona z WC, kafelki, wanna ze szklanym parawanem, szafka stojąca - słupek, szafka z umywalką. Istnieje możliwość pozostawienia mebli. Do mieszkania przynależy również piwnica o powierzchni 5,8 m2. Budynek ogrodzony płotem z bramą wjazdową na pilota, w pobliżu znajdują się markety Biedronka i Auchan.

Tel. 660-439-770

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 12-06-2019 r.

Aktualności

Grudziądz, dn. 10.05.2019 r.                  

Zawiadomienie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń zawiadamia, że w dniu 12.06.2019 r. o godz. 1700 odbędzie się coroczne Walne Zgromadzenie Członków. Jest to Walne Zgromadzenie zwołane wspólnie dla członków Grudziądza i Świecia.

Miejsce Zebrania – Siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń, ul. Kulerskiego 6a w Grudziądzu. Autobus dla członków ze Świecia wyruszy w dniu 12.06.2019 r. o godz. 1545 spod budynku przy ul. Paderewskiego 8c. Następny przystanek w Świeciu jest przy ul. Polnej 10 odjazd o godz. 1600.

Bilans za 2018 r. wraz z opinią biegłego rewidenta jest wyłożony do wglądu  w biurze Spółdzielni w Grudziądzu. Propozycje uchwał są dostępne
w Grudziądzu w siedzibie Spółdzielni oraz w Świeciu pod adresem ul. Polna 10/1. Istnieje możliwość pobrania w/w projektów dokumentów na stronie internetowej Spółdzielni.

Prosimy o liczne przybycie. Zapraszamy.

 Zastępca Prezesa Zarządu - Aneta Szwaracka

 Zastępca Prezesa Zarządu -  Arkadiusz Guzowski

 Prezes Zarządu - Mirosław Zielke

 

 

Członkostwo w SM Dom Marzeń

Aktualności

Szanowni Państwo

Informujemy, że zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r., tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 845 członkami spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie. W związku z tym zgodnie z posiadanymi dokumentami w spółdzielni małżonkowie, którzy przed wejściem w życie ustawy nie byli członkami, zostali wpisani do rejestru członków.

Jednocześnie informujemy, że osoby, którym przysługuje odrębna własność lokalu mogą wystąpić do spółdzielni z roszczeniem o przyjęcie w poczet członków, składając odpowiednio deklarację członkowską.

 

Osoby, które były członkami Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń przed wejściem w życie wyżej wymienionej ustawy, a nie posiadały żadnego tytułu prawnego do lokalu zostały z mocy tej ustawy skreśleni z rejestru członków.

 

Wszelkich szczegółowych informacji w tej sprawie udzielamy w administracji spółdzielni.