Kierunki rozwoju działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Dom Marzeń

Od wie­­­lu ubie­­­głych lat, pra­­k­ty­­cz­nie od 1997 roku, Spół­­­dzie­­l­nia pod dzia­­­ła­­­nia­­­mi Za­­­rzą­­­du no­­­tu­­­je ba­­r­dzo dy­­­na­­­mi­­cz­ny okres roz­­­wo­­­ju, co z na­­­ci­­­skiem w swych spra­­­wo­­z­da­­­niach pod­kre­­­śla­­­ją ko­­n­tro­­­le ze­­­w­nę­­trz­ne w oso­­­bach bie­­­głe­­­go re­­­wi­­­de­­n­ta i lu­­­stra­­­to­­­rów Spół­­­dzie­­l­ni oraz zgo­­d­nej opi­­­nii Rady Nad­zo­­r­czej. W swych spra­­­wo­­z­da­­­niach, opi­­­niach i ra­­­po­­r­tach wy­­­mie­­­nia­­­ją po­­­zy­­­ty­­w­ne aspe­­k­ty tak ob­ra­­­ne­­­go kie­­­ru­­n­ku dzia­­­ła­­­nia, co w ko­­n­se­­­kwe­­n­cji prze­­­kła­­­da się na wy­­­ni­­­ki fina­­n­so­­­we, bez­­­pie­­­cze­­ń­stwo ca­­­łej Spół­­­dzie­­l­ni, „o­d­m­ła­­­dza­­­nie­” wszy­­st­kich za­­­so­­­bów Spół­­­dzie­­l­ni mię­­­dzy in­­­ny­­­mi po­­­przez ra­­­cjo­­­na­­l­ne wy­­­ko­­­rzy­­­sta­­­nie fu­­n­du­­­szu re­­­mo­­n­to­­­we­­­go oraz mo­­ż­li­­­wość utrzy­­­ma­­­nia sta­­­wek na­­­li­­­czeń czy­­n­szu na re­­­la­­­ty­­w­nie ni­­­skim po­­­zio­­­mie­.

A­by my­­­śleć o przy­­­szło­­­­­ści, kre­­­o­­wać no­­­wą rze­­­czy­­­wi­­­stość, wy­­­bie­­­gać w lata na­­­stę­­p­ne, wy­­­zna­­­czać so­­­bie nowe cele trze­­­ba przez chwi­­­lę spo­­j­rzeć na te­­­ra­­ź­nie­­j­szość. Przez chwi­­­lę ró­­w­nież trze­­­ba oce­­­nić do­­­ko­­­na­­­nia Spół­­­dzie­­l­ni z po­­­prze­­d­nich lat. Na ba­­­zie tych spo­­­strze­­­żeń i oce­­­ny sy­­­tu­­­a­­cji bie­­­żą­­­cej, ma­­­jąc przy tym na uwa­­­dze uwa­­­ru­­n­ko­­­wa­­­nia ze­­­w­nę­­trz­ne za­­­ró­­w­no w ska­­­li mi­­­kro i ma­­­kro­­­e­­ko­­­no­­­mi­­cz­nych w spo­­­sób rze­­­te­­l­ny i od­po­­­wie­­­dzia­­l­ny usta­­­lić kie­­­ru­­n­ki dzia­­­ła­­­nia Spół­­­dzie­­l­ni na naj­bli­­ż­szą przy­­­szłość.

Dziś mamy w ad­­­mi­­­ni­­­stra­­­cji 690 mie­­sz­kań, 32 lo­­­ka­­­le usłu­­­go­­­wo — ha­­n­dlo­­­we oraz 211 ga­­­ra­­­ży. Uwa­­­ża­­­my, że jest to spo­­­ry do­­­ro­­­bek szcze­­­gó­­l­nie w tych cza­­­sach, gdzie pro­­­ces in­­­we­­­sty­­­cy­­j­ny jest wy­­­ją­­t­ko­­­wo tru­­d­ny, po­­­czą­­w­szy od po­­­zy­­­ska­­­nia gru­­n­tu, a sko­­ń­czy­­w­szy na zdo­­­by­­­ciu śro­­d­ków kre­­­dy­­­to­­­wych na ko­­­rzy­­st­nych wa­­­ru­­n­kach. Nie­­­po­­d­wa­­­ża­­l­nym ró­­w­nież su­­k­ce­­­sem mi­­­nio­­­ne­­­go okre­­­su jest wy­­­bu­­­do­­­wa­­­nie bu­­­dy­­n­ku biu­­­ro­­­we­­­go bę­­­dą­­­ce­­­go sie­­­dzi­­­bą ad­­­mi­­­ni­­­stra­­­cji. Jest to trwa­­­ły, na­­­ma­­­ca­­l­ny do­­­wód roz­­­wo­­­ju i zwię­­k­sze­­­nia ma­­­ją­­t­ku Spół­­­dzie­­l­ni, z któ­­­re­­­go wszy­­­scy czło­­n­ko­­­wie bę­­­dą cze­­r­pać przez wie­­­le na­­­stę­­p­nych dzie­­­się­­­cio­­­le­­­ci. W ko­­n­te­­k­­­ście po­­­wy­­ż­sze­­­go jaka jest ko­­n­dy­­­cja i po­­­zy­­­cja Spół­­­dzie­­l­ni dziś, po szes­­­na­­­stu la­­­tach pra­­­cy i sy­­s­te­­­ma­­­ty­­cz­ne­­­go roz­­­wo­­­ju. Tru­­d­no nam do­­­ko­­­nać pe­­ł­nej obie­­k­ty­­w­nej sa­­­mo­­­o­­ce­­­ny, tym nie­­­m­niej, w naj­wa­­ż­nie­­j­szych aspe­­k­tach dzia­­­ła­­­nia Spół­­­dzie­­l­ni fa­­k­ty mó­­­wią same za sie­­­bie. Za­­­ró­­w­no na ry­­n­ku gru­­­dzią­­dz­kim jak i świe­­c­kim je­­­ste­­­śmy li­­­czą­­­cą się je­­d­no­­st­ką in­­­we­­­stu­­­ją­­­co — za­­­rzą­­­dza­­­ją­­­cą po­­­zy­­­ty­­w­nie do­­­strze­­­ga­­­ną przez mie­­sz­ka­­ń­ców na­­­szych miast i re­­­gio­­­nu, jak ró­­w­nież przez wła­­­dze sa­­­mo­­­rzą­­­do­­­we, któ­­­re do­­­ce­­­nia­­­ją sta­­­ra­­­nia Spół­­­dzie­­l­ni w re­­­a­­li­­­zo­­­wa­­­niu po­­­trzeb mie­­sz­ka­­­nio­­­wych wpi­­­sa­­­nych ró­­w­nież do za­­­dań Gmi­­­ny. Sy­­­tu­­­a­­cja na­­n­so­­­wa jest do­­­bra, a przede wszy­­st­kim go­­­spo­­­da­­r­ka na­­n­so­­­wa ba­­r­dzo sze­­­ro­­­ko ro­­­zu­­­mia­­­na nie bu­­­dzi za­­­strze­­­żeń je­­d­no­­­stek ko­­n­tro­­­lu­­­ją­­­cych, co z pu­n­k­tu wi­­­dze­­­nia fu­n­k­cjo­­­no­­­wa­­­nia ca­­­łej Spół­­­dzie­­l­ni i po­­­czu­­­cia bez­­­pie­­­cze­­ń­stwa wszy­­st­kich czło­­n­ków jest nie­­­zmie­­r­nie wa­­ż­ne. Re­­­a­­su­­­mu­­­jąc, ko­­n­dy­­­cja Spół­­­dzie­­l­ni jest do­­­bra, sta­­­bi­­l­na, o zró­­w­no­­­wa­­­żo­­­nych na­­n­sach i po­­­strze­­­ga­­­na przez mie­­sz­ka­­ń­ców Gru­­­dzią­­­dza i Świe­­­cia jako pod­miot, któ­­­ry po­­­te­­n­cja­­l­nie mo­­­że za­­­be­­z­pie­­­czyć im naj­wa­­ż­nie­­j­sze mie­­j­sce na świe­­­cie — wła­­­sne mie­­sz­ka­­­nie­.

W ko­­n­te­­k­­­ście po­­­wy­­ż­sze­­­go od­czu­­­wa­­­my je­­sz­cze je­­d­ną po­­­wa­­ż­ną sa­­­ty­­s­fa­­k­cję. Dzię­­­ki temu, że sy­­s­te­­­ma­­­ty­­cz­nie in­­­we­­­sto­­­wa­­­li­­­śmy w la­­­tach ubie­­­głych od­da­­­jąc w Pa­­ń­stwa rę­­­ce wy­­­cze­­­ki­­­wa­­­ne czę­­­sto pie­r­w­sze sa­­­mo­­­dzie­­l­ne mie­­sz­ka­­­nie, w la­­­tach tru­­d­nych dla in­­­we­­­sto­­­wa­­­nia, lecz w mia­­­rę sta­­­bi­­l­nych na­­n­so­­­wo, dziś Pa­­ń­stwa mie­­sz­ka­­­nia po re­­­wo­­­lu­­­cji ce­­­no­­­wej ubie­­­głych 2 lat, pod­nio­­­sły swo­­­ją wa­­r­tość o ki­­l­ka­­­dzie­­­siąt pro­­­cent i to na­­­wet mie­­sz­ka­­­nia od­da­­­wa­­­ne rok czy dwa lata temu. Po­­­do­­b­nie wy­­­glą­­­da sy­­­tu­­­a­­cja biu­­­ro­­w­ca Spół­­­dzie­­l­ni, któ­­­ry sta­­­no­­­wi nasz wspó­­l­ny spół­­­dzie­­l­czy ma­­­ją­­­tek. Gdy­­­by pod­jąć de­­­cy­­­zję o jego bu­­­do­­­wa­­­niu dziś, we­­­dług sza­­­cu­­n­ko­­­wych wy­­­li­­­czeń ko­­sz­to­­­wa­­ł­by on o 100% wię­­­cej i na­­­wet przy do­­­brej i sta­­­bi­­l­nej sy­­­tu­­­a­­cji na­­n­so­­­wej Spół­­­dzie­­l­ni nie by­­­ło­­­by nas stać na jego bu­­­do­­­wę. Ko­­n­ty­­­nu­­­u­­jąc te­­­ma­­­ty­­­kę in­­­we­­­sty­­­cy­­j­ną, po kró­­t­kiej oce­­­nie sta­­­nu po­­­sia­­­da­­­nia na­­­le­­­ży za­­­dać so­­­bie py­­­ta­­­nie co da­­­lej. Jak zdo­­­by­­­te przez lata do­­­świa­­d­cze­­­nie prze­­­lać w da­­l­sze su­­k­ce­­­sy, w któ­­­rej dzie­­­dzi­­­nie, se­­k­to­­­rze in­­­we­­­sty­­­cy­­j­nym ko­­n­ty­­­nu­­­o­­wać po­­­li­­­ty­­­kę in­­­we­­­sty­­­cy­­j­ną, a któ­­­re se­­g­me­­n­ty ry­­n­ku z uwa­­­gi na zbyt du­­­że ry­­­zy­­­ko in­­­we­­­sty­­­cy­­j­ne odło­­­żyć w pla­­­nach na lata na­­­stę­­p­ne, ba­­cz­nie ob­se­­r­wu­­­jąc w tym cza­­­sie zmia­­­ny na ry­­n­ku bu­­­do­­w­la­­­nym. I w tym mie­­j­scu z przy­­­kro­­­­­ścią Pa­­ń­stwa in­­­fo­­r­mu­­­je­­­my, że je­­­ste­­­śmy zmu­­­sze­­­ni po je­­­de­­­na­­­stu la­­­tach uda­­­nych in­­­we­­­sty­­­cji w se­­g­ment mie­­sz­kań lo­­­ka­­­to­­r­skich prze­­­r­wać ten pro­­­ces, naj­pra­­w­do­­­po­­­do­­b­niej na okres ki­­l­ku lat. Sta­­­ło się tak dla­­­te­­­go, że po dra­­­sty­­cz­nym, sko­­­ko­­­wym wzro­­­­­ście cen mie­­sz­kań wkład mie­­sz­ka­­­nio­­­wy na mie­­sz­ka­­­nia lo­­­ka­­­to­­r­skie tak ba­­r­dzo wzrósł, że po­­­mi­­­mo du­­­że­­­go za­­­i­­n­te­­­re­­­so­­­wa­­­nia mie­­sz­ka­­­nia­­­mi lo­­­ka­­­to­­r­ski­­­mi nie­­­wie­­­le osób by­­­ło­­­by na nie stać. Dla przy­­­kła­­­du po­­­ró­­w­na­­­my wkład mie­­sz­ka­­­nio­­­wy mie­­sz­ka­­­nia o pow. 60 m² w blo­­­ku przy uli­­­cy Kru­­cz­ko­­w­skie­­­go 17, gdzie koszt m² był na po­­­zio­­­mie 2.002,00 zł i mie­­sz­ka­­­nia w ewe­­n­tu­­­a­­l­nie wzno­­­szo­­­nym blo­­­ku w ce­­­nach obe­­c­nie obo­­­wią­­­zu­­­ją­­­cych na lo­­­ka­­l­nym ry­­n­ku tj. oko­­­ło 3.500,00 zł/m² p.u. W pie­r­w­szym przy­­­pa­­d­ku wkład mie­­sz­ka­­­nio­­­wy 60 me­­­tro­­­we­­­go mie­­sz­ka­­­nia wy­­­niósł 43.243,20 zł, dziś na­­­to­­­miast na ta­­­kie samo mie­­sz­ka­­­nie na­­­le­­­ża­­­ło­­­by wnieść wkład mie­­sz­ka­­­nio­­­wy w kwo­­­cie 108.624,00 zł. Jak ła­­­two za­­­u­­wa­­­żyć, to wzrost wkła­­­du mie­­sz­ka­­­nio­­­we­­­go nie wy­­­ni­­­ka je­­­dy­­­nie ze wzro­­­stu ko­­sz­tu 1 m² p.u. wy­­­bu­­­do­­­wa­­­ne­­­go mie­­sz­ka­­­nia, ale ró­­w­nież z fa­­k­tu, że śre­­d­nia po­­­wia­­­to­­­wa cena m² p.u. ogła­­­sza­­­na przez Urząd Wo­­­je­­­wó­­dz­ki jest du­­­żo ni­­ż­sza od obe­­c­nych cen ry­­n­ko­­­wych, a Bank Go­­­spo­­­da­­r­stwa Kra­­­jo­­­we­­­go udzie­­­la kre­­­dy­­­tu w wy­­­so­­­ko­­­­­ści do 64% wa­­r­to­­­­­ści in­­­we­­­sty­­­cji, ale ty­­l­ko w od­nie­­­sie­­­niu do po­­­da­­­wa­­­nej co pół roku śre­­d­niej po­­­wia­­­to­­­wej. Ró­­ż­ni­­­cę na­­­to­­­miast mię­­­dzy śre­­d­nią ce­­­ną po­­­wia­­­to­­­wą, a rze­­­czy­­­wi­­­stą ce­­­ną za ja­­­ką nowy obiekt by po­­­w­stał przy­­­szły lo­­­ka­­­tor mu­­­sia­­ł­by wnieść w 100%. W ko­­n­te­­k­­­ście fa­­k­tu, że mie­­sz­ka­­­nia lo­­­ka­­­to­­r­skie by­­­ły bu­­­do­­­wa­­­ne z my­­­ślą o czło­­n­kach z ni­­ż­szy­­­mi i śre­­d­ni­­­mi do­­­cho­­­da­­­mi o ogra­­­ni­­­czo­­­nych mo­­ż­li­­­wo­­­­­ściach kre­­­dy­­­to­­­wych i ja­­­sną gra­­­ni­­­cą śro­­d­ków ja­­­ką mie­­­się­­cz­nie mo­­­gą wy­­­a­­sy­­­gno­­­wać na spła­­­ty kre­­­dy­­­to­­­we i bie­­­żą­­­cy czynsz plus inne opła­­­ty, taki sy­­s­tem po­­­zy­­­ski­­­wa­­­nia mie­­sz­kań przy wkła­­­dzie oko­­­ło 100 ty­­­się­­­cy zł stra­­­cił ra­­­cję by­tu­.

I­n­a­­­czej sy­­­tu­­­a­­cja wy­­­glą­­­da w se­­g­me­­n­cie mie­­sz­kań wła­­­sno­­­­­ścio­­­wych i do­­m­ków je­­d­no­­­ro­­­dzi­­n­nych. Jak pi­­­sa­­­li­­­śmy już wy­­­żej do­­m­ki je­­d­no­­­ro­­­dzi­­n­ne w za­­­bu­­­do­­­wie sze­­­re­­­go­­­wej sta­­­ły się pra­­w­dzi­­­wym hi­­­tem na ry­­n­ku i w ko­­n­te­­k­­­ście da­­l­sze­­­go du­­­że­­­go za­­­i­­n­te­­­re­­­so­­­wa­­­nia tym pro­­­du­­k­tem bę­­­dzie­­­my po­­­de­­j­mo­­­wa­­­li dzia­­­ła­­­nia dla za­­­spo­­­ko­­­je­­­nia tych po­­­trzeb. Są to in­­­we­­­sty­­­cje tru­­d­ne, gdzie trze­­­ba spe­­ł­nić wie­­­le in­­­dy­­­wi­­­du­­­a­­l­nych ży­­­czeń przy­­­szłych na­­­by­­w­ców, ko­­­o­­r­dy­­­no­­­wać wszy­­st­kie bra­­n­że, na bie­­­żą­­­co mo­­­ni­­­to­­­ro­­­wać prze­­­bieg in­­­we­­­sty­­­cji. Naj­bli­­ż­sze pla­­­ny w tym za­­­kre­­­sie to bu­­­do­­­wa 7 do­­m­ków je­­d­no­­­ro­­­dzi­­n­nych w za­­­bu­­­do­­­wie sze­­­re­­­go­­­wej na O/M Rządz przy ul. Ro­­­ża­­­no­­­wi­­­cza­.

No­­­wym kie­­­ru­­n­kiem dzia­­­ła­­­nia Za­­­rzą­­­du i Spół­­­dzie­­l­ni wy­­­zna­­­czo­­­nym na lata na­­­stę­­p­ne jest za­­­rzą­­­dza­­­nie i ad­­­mi­­­ni­­­stro­­­wa­­­nie nie­­­ru­­­cho­­­mo­­­­­ścia­­­mi ob­cy­­­mi, to zna­­­czy nie wy­­­bu­­­do­­­wa­­­ny­­­mi i nie bę­­­dą­­­cy­­­mi wła­­­sno­­­­­ścią Spół­­­dzie­­l­ni. Na prze­­­ło­­­mie roku 2007/2008 zgło­­­si­­­ły się do Spół­­­dzie­­l­ni ko­­­le­­j­no dwie Wspó­­l­no­­­ty Mie­­sz­ka­­­nio­­­we, o łą­­cz­nej li­­cz­bie mie­­sz­kań 75, zle­­ca­­jąc ad­­­mi­­­ni­­­stro­­­wa­­­nie ich nie­­­ru­­­cho­­­mo­­­­­ści. Są to obie­­k­ty w bez­­­po­­­śre­­d­nim są­­­sie­­dz­twie na­­­szych bu­­­dy­­n­ków i ba­­r­dzo cie­­­szy nas fakt, że za­­­rzą­­­dy tych wspó­­l­not zgło­­­si­­­ły się do na­­­szej Spół­­­dzie­­l­ni, mo­­­ty­­­wu­­­jąc swój wy­­­bór wy­­­glą­­­dem na­­­szych za­­­so­­­bów, po­­­zio­­­mem świa­­d­cze­­­nia usług i wy­­­pra­­­co­­­wa­­­ną do­­­brą opi­­­nią jako pro­­­fe­­­sjo­­­na­­l­ni za­­­rzą­­d­cy nie­­­ru­­­cho­­­mo­­­­­ści. Jest to ko­­­le­­j­ne źró­­­dło do­­­cho­­­du Spół­­­dzie­­l­ni, któ­­­re słu­­­ży ob­ni­­­ża­­­niu ko­­sz­tów w eks­­­plo­­­a­­to­­­wa­­­niu na­­­szych pod­sta­­­wo­­­wych za­­­so­­­bów.

Ko­­ń­cząc se­­­kwe­­n­cję kie­­­ru­­n­ków dzia­­­ła­­­nia i roz­­­wo­­­ju Spół­­­dzie­­l­ni pra­­­gnie­­­my zwró­­­cić uwa­­­gę na fakt, że za­­­ró­­w­no sze­­­ro­­­ko ro­­­zu­­­mia­­­na dzia­­­ła­­l­ność in­­­we­­­sty­­­cy­­j­na, jak ró­­w­nież roz­­­po­­­czę­­­ta eks­­­pa­­n­sja w za­­­kre­­­sie ad­­­mi­­­ni­­­stro­­­wa­­­nia za­­­so­­­ba­­­mi ob­cy­­­mi przy­­­no­­­si wy­­­mie­­r­ne ko­­­rzy­­­­­ści wszy­­st­kim czło­­n­kom już za­­­mie­­sz­ku­­­ją­­­cym w blo­­­kach na­­­szej Spół­­­dzie­­l­ni, gdyż ma to bez­­­po­­­śre­­d­ni wpływ na mi­­­ni­­­ma­­­li­­­zo­­­wa­­­nie pod­wy­­­żek sta­­w­ki eks­­­plo­­­a­­ta­­­cy­­j­nej po­­­mi­­­mo wzro­­­stu ko­­sz­tów.