Informacje o strukturze organizacyjnej S.M. Dom Marzeń

Spół­dziel­nia Miesz­ka­nio­wa Dom Ma­rzeń dzia­ła w opar­ciu o Ustawę o Spółdzielniach Mieszkaniowych, Pra­wo Spół­dziel­cze oraz Sta­tut, za­re­je­stro­wa­ny w Są­dzie Re­jo­no­wym w To­ru­niu.

Ma­ją­tek Spół­dziel­ni to pry­wat­na wła­sność jej człon­ków. Sie­dzi­bą Spół­dziel­ni jest Gru­dziądz, te­re­nem dzia­ła­nia ob­szar ca­łe­go kra­ju.

Przed­miot dzia­ła­nia

Spół­dziel­nia pro­wa­dzi dzia­łal­ność sa­mo­dziel­nie i w jej ra­mach:

Po­li­ty­ka czyn­szo­wa

Nad­rzęd­nym na­szym wspól­nym ce­lem dzia­ła­nia, Rady Nad­zor­czej i Za­rzą­du w za­kre­sie po­li­ty­ki czyn­szo­wej jest mi­ni­ma­li­zo­wa­nie kosz­tów utrzy­ma­nia za­so­bów.

Usta­la­nie pod­wy­żek kosz­tów utrzy­ma­nia na po­zio­mie po­ni­żej in­fla­cji, po­mi­mo wzro­stu po­dat­ków, cen usług, jest moż­li­we dzię­ki in­we­sto­wa­niu oraz roz­wo­jo­wi Spół­dziel­ni.

Hi­sto­ria spół­dziel­ni

Spół­dziel­nia Miesz­ka­nio­wa Dom Ma­rzeń po­wsta­ła w dniu 14.04.1992 r. i zo­sta­ła za­re­je­stro­wa­na w Są­dzie Re­jo­no­wym w To­ru­niu, VII Wy­dział Go­spo­dar­czy, pod nu­me­rem KRS 108530

W wy­ni­ku za­nie­cha­nia dzia­łal­no­ści in­we­sty­cyj­nej przez naj­więk­szą Spół­dziel­nię Miesz­ka­nio­wą w Gru­dzią­dzu, a ma­jąc na uwa­dze du­że za­po­trze­bo­wa­nie spo­łecz­ne na miesz­ka­nia, utwo­rzy­li­śmy, dzia­ła­jąc we­spół z fir­mą wy­ko­naw­czą GPB (Gru­dziądz­kie Przed­się­bior­stwo Bu­dow­la­ne) Spół­dziel­nię Miesz­ka­nio­wą Dom Ma­rzeń. Wy­peł­ni­li­śmy w ten spo­sób lu­kę na ryn­ku in­we­sty­cyj­nym i sys­te­ma­tycz­nie się roz­wi­ja­jąc od 1992 r. do dnia dzi­siej­sze­go, każ­de­go roku zwięk­sza­jąc swój ma­ją­tek i za­so­by.

Roz­wój za­so­bów miesz­ka­nio­wych SM Dom Ma­rzeń w la­tach 1993–2009:

 
LP Miej­sco­wość Ad­res obiek­tu Data od­da­nia
do użyt­ko­wa­nia
1 Gru­dziądz ul. Ku­ler­skie­go 18 08.06.1993
2 Gru­dziadz ul. Pa­de­rew­skie­go 8d 30.11.1993
3 Gru­dziądz ul. Ku­ler­skie­go 16 31.01.1994
4 Gru­dziądz ul. Młyń­ska 10 14.02.1995
5 Gru­dziądz ul. Pa­de­rew­skie­go 8c 28.04.1995
6 Gru­dziądz ul. Ku­ler­skie­go (ga­ra­że woln.) 17.05.1996
7 Świe­cie ul. Pa­de­rew­skie­go 8f 04.07.1997
8 Świe­cie ul. Po­lna 8 23.09.1998
9 Świe­cie ul. Po­lna 10 30.06.1999
10 Świe­cie ul. Po­lna 10B 25.11.1999
11 Gru­dziądz ul. Ku­ler­skie­go 20 (kl. 3, 4, 5) 15.02.2000
12 Świe­cie ul. Po­lna 8A 15.06.2000
13 Świe­cie ul. Po­lna 20A 29.11.2000
14 Gru­dziądz ul. Ka­szub­ska 70 14.12.2000
15 Gru­dziądz ul. Ku­ler­skie­go 20 (kl. 6, 7) 09.04.2001
16 Gru­dziądz ul. Duga 22, 24 — Mu­ro­wa 59 11.06.2001
17 Świe­cie ul. Po­lna 20B 22.01.2002
18 Gru­dziądz ul. Sy­bi­ra­ków 8 25.09.2003
19 Gru­dziądz ul. Sy­bi­ra­ków 10 25.09.2003
20 Gru­dziądz ul. Sy­bi­ra­ków 12 02.06.2004
21 Gru­dziądz ul. Sy­bi­ra­ków 14 02.06.2004
22 Gru­dziądz ul. Ku­ler­skie­go 6 28.10.2004
23 Gru­dziądz ul. Ku­ler­skie­go 24 1998
24 Gru­dziądz ul. Ku­ler­skie­go 6A 16.12.2004
25 Gru­dziądz ul. Ku­ler­skie­go 2 15.10.2005
26 Gru­dziądz ul. Sy­bi­ra­ków 9 30.10.2005
27 Gru­dziądz ul. Sy­bi­ra­ków 11 30.10.2005
28 Gru­dziądz ul. Sosnkowskiego 17 26.10.2007
29 Gru­dziądz ul. Ro­ża­no­wi­cza 1–31 30.04.2008
 30 Grudziądz  ul. Rożanowicza 1-7 30.11.2009 

Struk­tu­ra spół­dziel­ni

Rada Nad­zor­cza Spół­dziel­ni skła­da się z 7 człon­ków.

Trzyletnia kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się 24.09.2020 r. 

Człon­ko­wie:

Za­rząd

Zgod­nie z po­sta­no­wie­nia­mi Sta­tu­tu, dzia­łal­no­ścią Spół­dziel­ni kie­ru­je oraz re­pre­zen­tu­je ją na ze­wnątrz Za­rząd, któ­ry zo­stał po­wo­ła­ny mo­cą uchwa­ły Rady Nad­zor­czej, zgod­nie z pro­ce­du­rą przy­ję­tą w Sta­tu­cie.

Funk­cję Pre­ze­sa Za­rzą­du od 01.01.2014 r. (w­cze­śniej funk­cja Zastępcy Prezesa Za­rzą­du) peł­ni:

Funk­cję Zastępcy Pre­ze­sa Za­rzą­du ds. tech­nicz­nych i za­so­bów miesz­ka­nio­wych od 01.01.2014 r. peł­ni:

Funk­cję Człon­ka Za­rzą­du peł­ni od dnia 01.01.2003 roku. Wieloletni staż pracy w księgowości, w tym w SM Dom Marzeń od 2000 r.

Pra­cow­ni­cy spół­dziel­ni